Túrkeve Város honlapja

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy átalakítás miatt jelenleg csak az alábbiak érhetők el honlapunkon

Kevi Juhászfesztivál - 2016. május 14-15.
Május 14-15.

Túrkeve Város Önkormányzata pályázati felhívása helyi civil szervezetek támogatására

Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 28/ 2012. ( XII. 20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki túrkevei székhelyű civil szervezetek 2016. évi támogatására

Támogatható pályázati célok:

 1. a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,
 2. a kultúra-, közművelődés-, hagyományápolás-, nevelés és oktatás-, képességfejlesztés-, ismeretterjesztés-, sport területen szervezett tevékenységek, programok, rendezvények támogatása, a kulturális örökség megóvásával, természetvédelemmel-, környezetvédelemmel-, gyermek- és ifjúságvédelemmel-, gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel összefüggő tevékenységek, programok támogatása, a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása .

Nem adható támogatás:

 1. üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
 2. olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
 3. olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé,
 4. olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

Pályázati támogatás céljára rendelkezésre álló összes pályázati keret ( költségvetési előirányzat: 2 000 000 Ft

Pályázni a civil rendelet melléklete szerinti adatlapon, a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően bejegyzett civil szervezeteknek lehet.

Pályázati adatlap letölthető ide kattintva, vagy személyesen átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában vagy a Titkárságon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, az e célra készített adatlapon, zárt borítékban személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani.

Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra kérjük ráírni: "Civil pályázat".

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. (2016. április 28.)

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

Túrkeve Város Önkormányzata

Pályázati kiírás
a 2. hrsz-ú Túrkeve, Kuthen kir. u. 2/b. sz. ingatlan értékesítésére

A Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (II.25.) számú határozata alapján, az önkormányzat 26/2012. (XII.20.) számú rendeletének- a Versenyeztetési Szabályzat – vonatkozó 6. mellékletére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé

 1. Pályázat kiírója:

  Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.

  Levélcíme: 5420 Túrkeve Kinizsi u. 51.

  Tel: (56) 360-810

  E-mail: varosgondnoksag.turkeve@gmail.com

 2. A pályázat tárgya: A 2. hrsz-ú, Túrkeve, Kuthen kir. u. 2/b. sz. alatti, 1791 m2 területű kivett ipartelep ingatlan (közműellátottsága: áram, gáz, víz, szennyvíz, telefon).
 3. Pályázati feltételek:
  1. A pályázók köre:
   A pályázat nyílt, tehát az árverésre bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal és a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft-vel szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét még nem bírálták el.
  2. Vételi opciók:

   - A vevő vállalja, hogy a telken álló épület átalakításával vagy elbontásával és új épület építésével kereskedelmi szálláshelyet hoz létre.

   - A vevő vállalja, hogy a kialakított kereskedelmi szálláshely legalább 10 fő elhelyezésére alkalmas lesz.

   - A kialakított szálláshely használatbavételi és üzemeltetési engedélyeit a vevő megszerzi és bemutatja az adásvételt követő 36 hónapon belül.

   - A fenti opciók nem teljesülése esetén a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. a nevezett ingatlant eladási áron visszavásárolja.

  3. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 6.000.000.- Ft + ÁFA
  4. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
   1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt borítékban a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. alatti 1. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. (A pályázatok átvételéről a Kft. megbízott munkatársai igazolást adnak.) Pályázók ajánlataikat a 3.4.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.
   2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2016. 03. 23. 12.00 óra.
  5. Ajánlati kötöttség:
   A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati kötöttség terheli, melynek biztosítékául 600.000.- Ft-ot kötelesek a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt. 11745107-20009252 számú számlájára előre befizetni. A befizetés átutalással teljesíthető.
  6. A pályázatok tartalmi követelménye:
   1. Pályázó (vevő) adatai:

    - Név/ cégnév,

    - Lakcím/ telephely,

    - Értesítési (levél) cím,

    - Természetes személy esetén:
    a.) Anyja neve:
    b.) Születési helye és ideje

    - Adóazonosító jel/ adószám

    - Bankszámla (folyószámla) száma

   2. Jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (szervezet) esetén cégkivonat/ bejegyző bírósági határozat másolatát csatolni kell.
   3. Képviseleti jogosultság igazolása (pl. meghatalmazás illetve aláírási címpéldány).
   4. Ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolata.
   5. Nyilatkozatok:

    - A pályázati feltételek ismeretéről és elfogadásáról, a vételárral rendelkezésről,

    - Az önkormányzattal és a Túrkevei Városgondnokság Kft-vel szemben fennálló tartozásról, illetve kötelezettségről (3.1.).

 4. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
  1. Pályázatok bontása (I. forduló)
   1. Időpontja: 2016. március 24. 11.00 órakor.
   2. Helye: Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
   3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok érvényességét állapítják meg, melynek során

    - Az ajánlat érvényes, ha tartalmilag és formailag egyaránt megfelel jelen pályázati kiírás követelményeinek.

    - Azok a pályázók, akik ajánlatát kiíró képviselői érvénytelenítették, a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

    - A pályázat érvénytelen, ha a./ Olyan ajánlattevő nyújtotta be aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
    b./ Az ajánlatot a 3.4.2. pontban meghatározott határidőn túl nyújtották be,
    c./ Tartalmilag hiányos,
    d./ Biztosíték adási kötelezettség nem vagy nem az előírtak szerinti teljesítése esetén,
    e./ Pályázó az ajánlatát jelen kiírásban nem szereplő feltételhez köti,
    f./ Olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása és egyéb teljesítetlen kötelezettsége van.

   4. A pályázatok bontásán kiíró képviselőin és meghívottain kívül pályázó illetve képviselői lehetnek jelen.
  2. Árverés (II. forduló)
   1. Időpontja: 2016. március 24. 1115 órakor.
   2. Helye: Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
   3. Az árverés menete, szabályai:

    - A licitálás a kikiáltási árról indul, minimális emelés értéke: 10.000.- Ft

    - Ajánlattevők vételár ajánlatukat egyértelmű jelzésük mellet árverezési sorszámuk felemelésével és hangos szóval kötelesek megemlíteni (jegyzőkönyvbe mondani).

    - Az árverezés mind addig tart, amíg a levezető „ Senki többet harmadszor” felhívása előtt érvényes ajánlat érkezik.

    - Az árverés nyertese a legmagasabb vételárat magajánló pályázó.

 5. Ajánlati biztosíték visszafizetésének szabályai:
  Kiíró a nyeretlen pályázók ajánlati biztosítékát az eredményhirdetést követő nyolc munkanapon belül visszautalja. Nyertes pályázó ajánlati biztosítéka az ingatlan vételárának résztörlesztéseként kerül beszámításra. Amennyiben a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, akkor az ajánlat biztosíték nem kerül visszafizetésre.
 6. A szerződéskötés határideje feltételei:
  1. Határidő: 2016. április 15.
  2. Az adásvételi jogügylethez kapcsolódó valamennyi költség a vevőt terheli.
  3. Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig a teljes vételárat köteles átutalni.
 7. Információ:
  A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, a pályázati adatlap, valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges számlaadatokat a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. alatt, 1. számú irodában kapható (Tel.: (56)360-810). Az ingatlan a pályázat benyújtási határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Ügyvezetője

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója

NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével és az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes és 1100 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek– beszerzésével valósul meg. Továbbá a kommunális hulladékok hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek.

A "házhoz menő" gyűjtés során külön sárga fedelű edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

A "házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények kiosztása után kerül bevezetésre. Az érintett családi házas területeken 2015. október 31-ig valósul meg az edények kiosztása.

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. novemberétől négy hetente végzi Túrkeve településen a szelektív hulladékok begyűjtését, elszállítását.

2015. november 16-a, hétfőtől négy hetente hétfői napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Attila u.Földesi u.Kisfegyverneki u.Petőfi tér.Túri u.
Áchim András u.Garai u.Koós u.Póhamarai u.Újvárosi u.
Bercsényi u.Győri u.Lisznyai Damó u.Rákóczi u.Vad u.
Berentei Ernő u.Hunyadi u.Liszt Ferenc u.Rékasi u.Vámos u.
Berettyó u.Kálmán király u.Lovarda u.Sáros u.Vasadi u.
Bihari telepKalmár u.Mikszáth Kálmán u.Serfőző u.Vass u.
Boross u.Kálvin u.Módis u.Simon u.Vincze István u.
Cezglédi u.Kaszap Nagy István u.Molnár u.Sinka István u.Zrínyi u.
Csontos u.Katona u.Nóborda u.Somodi u.
Debreczeni u.Kelemen u.Olajos u.Szabadság u. (Rákóczi u. felőli része)
Erkel Ferenc u.Kisdomb u.Perbárt u.Szeles u.

2015. november 17-e, keddtől négy hetente keddi napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ábrahám u.Dobó István u.Kajtor u.Kurucz u.Munkácsy u.Táncsics Mihály u.
Árpád u.Dr. Tóth János u.Kenyérmezei u.Kuthen király u.Nagy u.Thököly u.
Bethlen Gábor u.Emődi u.Kis u.Laczka János u.Pásztói u.Tuhai u.
Bocskor sorEndrédi u.Korda Zoltán u.Liget u.Petőfi Sándor u.Túrkeddi u.
Bojtor u.Gyárfás u.Kossuth u.Május 1. utca u.Setét Mihály u.
Család u.Hollósi u.Kun u.Mátyás király u.Szabadság u. (Pásztói utca felőli része)
Deák Ferenc u.Józsa u.Kupa Árpád u.Mezőtúri u.Szurmai u.

2015. november 18-a, szerdától négy hetente szerdai napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ady Endre u.Damjanich u.Hegyfoky u.Kölcsey u.Széchenyi u.
Ágota u.Dózsa György u.Herman Ottó térNagysándor József u.Szénási u.
Bajcsy-Zsilinszky u.Ecsegi u.Hímesdi u.Nyíl u.Szondi György u.
Barna u.Finta u.József Attila u.Pusztakert u.Tanya ingatlanok
Batthyány u.Győrffy u.Kenéz u.Sirály u.Tóth Imre u.
Bem u.Hajdú Benedek u.Kis Ernő u.Soós István u.Vécsey u.
Czihat u.Hajtó u.Kisér u.Szakács u.Zádor u.

2015. november 19-e, csütörtöktől négy hetente csütörtöki napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Állomás u.Ducza u.József Attila u.László király u.Sárkány u.
Arany János u.Gajzágó Salamon u.Kabai u.Madarász házaspár u.Szegő u.
Béla király u.Hagymási u.Kinizsi u.Németh u.Toldi Miklós u.
Csokonai u.Herczegh u.Kismalom u.Ozsváth u.Tompa Mihály u.
Dr. Balogh János u.István király u.Kisújszállási u.Petőfi térÚj u.
Dr. Nánási Lajos u.Jókai u.Kuncsorbai út menti ingatlanokRácz u.Vörösmarty u.

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal ügyfélszolgálatainkat!


Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon: (+36 56) 503-569
Email: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Információs pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: (+36 56) 511-430, (+36 56) 511-440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Túrkevei Információs pont:
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.

5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51
Sallai Károlyné
Telefon: 06 30 / 339-8571
E-mail: varosgondnoksag.turkeve@gmail.com

Költségcsökkentő energetikai fejlesztések


A SIKERES KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN ELKÉSZÜLTEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
A TÚRKEVEI VÁNYAI AMBRUS GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok javítását és modernizálását tűzte ki célul.

A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project a Széchenyi 2020 program keretében 149.994.366,- Ft bruttó összköltséggel elkészült, a diákok, kollégisták, dolgozók ma már modern, energia-hatékony és szép küllemű épületekben folytathatják munkájukat, tanulmányaikat.

A munkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és átalakításra került, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósult. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést valósított meg.

Az elkészült beruházás az önkormányzati célok szerint nagymértékben hozzájárul a helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.


A project megvalósítási ideje:
2015.09.01-2015.11.30.
Kivitelező:
Hercsel-Konstrukt Kft.
Pályázat megnevezése:
KEOP-5.7.0/15-2015-0280
Pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentum:

Sajtóközlemény

A SIKERES KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN BEFEJEZŐDTEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
A TÚRKEVEI KISS KÁLMÁN VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. által működtetett Konyha, Ebédlő és Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok épületeinek energetikai fejlesztésének megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok javítását és modernizálását tűzte ki célul.

A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project a Széchenyi 2020 program keretében 109.877.390,- Ft bruttó összköltséggel elkészült.

A munkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és átalakításra került, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósult. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést valósított meg.

A beruházás az önkormányzati célok szerint nagymértékben hozzájárul a helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.


A project megvalósítási ideje:
2015.09.01-2015.12.15
Kivitelező:
Valkür Kft.
Pályázat megnevezése:
KEOP 5.7.0/15-2015-00328
Pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentum:

Sajtóközlemény


Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium ebédlője és konyhája Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - sportcsarnok Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - középiskolaNapelemes rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén

Túrkeve Város Önkormányzata 22.059.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerén keresztül. Az erről szóló Támogatói Okirat 2015. május 4-én lépett hatályba. A projekt megvalósításához szükséges forrást 100%-ban az Európai Regionális Fejlesztési alap és a Magyar Kormány költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A "Fotovoltaikus (napelemes) rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén" című projekt a KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázati felhívás keretében valósult meg. A kivitelezés során egy hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer került kiépítésre, mely majdnem teljes egészében biztosítja az intézmény villamosenergia ellátását. A kivitelezés során telepítésre került 148 darab Amerisolar típusú napelemtábla, illetve 3 darab Fronius Symo típusú inverter. A napelemes rendszer teljesítménye 37 kW.

Pályázat adatlapja:

A projekt címe:
Fotovoltaikus (napelemes) rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén
Azonosítószáma:
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0069
Kedvezményezett:
Túrkeve Város Önkormányzata
Teljes költség:
22 059 900 Ft
Támogatás mértéke (A teljes költség 100 %-a):
22 059 900 Ft
Projekt kezdés:
2015.07.15.
Projekt zárás:
2015.09.30.
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentumok:

Sajtóközlemény Támogatói Okirat és annak módosításai (folyamatosan frissítve)

Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei VárosházánHivatalos közlemények

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján
közzétette a működési területén lévő folyószakaszok Nagyvízi mederkezelési terveit, amelyek megtekinthetők ide kattintva.

Állami rezsicsökkentés

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítését. A költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése miatt. Az állami rezsicsökkentés az érintettek véleménye és javaslata alapján valósul meg, ezért 2015. június 5-től konzultáció indul, amely augusztus 6-ig tart.

A magánszemélyek és a vállalkozások fizetési terheinek csökkentése érdekében az érintettek véleményének és javaslatainak megismerésére kérdőív készült. A konzultáció két hónapja alatt ezeken a kérdőíveken az állampolgárok 9 hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszüntetésével kapcsolatban találhatnak javaslatot, melyek közül négyre tehetnek javaslatot.

Ezenkívül a két kérdőíven a válaszadó javasolhatja egy-egy hatósági eljárás hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetését is.

A kérdőívek megtalálhatók a Kormányablakokban, a járási hivatalok ügyfélszolgálatain, valamint a kormányhivatal internetes oldalán.

A Mezőtúri Járási Hivatal vonatkozásában az ügyfelek az alábbi ügyintézési helyeken, ideiglenes ügyfélszolgálatokon tölthetik ki a kérdőíveket:


Mezőtúr, 2015. június 8.


dr. Sebestyén Katalin
hivatalvezető

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatala
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete üléseinek dokumentumai

Nyomtatványok

Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok

Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető, ügyfélkapun keresztül benyújtható elektronikus nyomtatványok

(PMHTKEVE_BDT) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (PMHTKEVE_BHIPAAK) Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (PMHTKEVE_BMB) A bérbeadó magánszemély bevallása (PMHTKEVE_BMMP) Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről (PMHTKEVE_BVB15) Bejelentkezés, változás bejelentése (PMHTKEVE_GA) Bevallás gépjárműadóról Túrkeve önkormányzati adóhatósághoz (PMHTKEVE_HABL) Helyi adó bejelentkezési lap - Családi gazdálkodó (PMHTKEVE_HHIPAEM) Kérelem félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására (PMHTKEVE_HIABL) Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap - Őstermelői (PMHTKEVE_HIPA12) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évről (PMHTKEVE_HIPA13) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2013. évről (PMHTKEVE_HIPA14) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2014. évről (PMHTKEVE_HIPA2015) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2015. évről (PMHTKEVE_HIPAHNY) Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (őstermelők és családi gazdálkodók részére) (PMHTKEVE_IFA) Bevallás az idegenforgalmi adóról (PMHTKEVE_IIPA) Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (PMHTKEVE_IPA11) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2011. évről (PMHTKEVE_KB) A kifizető bevallása (PMHTKEVE_MKA) Bevallás a magánszemély kommunális adójáról (PMHTKEVE_NYHAMAM) Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez (PMHTKEVE_NYTAV) Nyilatkozat túlfizetés átvezetéséről, ill. visszaigényléséről (PMHTKEVE_TTD) Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2015. évről
A kitöltőprogram letöltése a NAV honlapjáról

PDF formátumú, nyomtatás után kitölthető nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Kereskedelemmel kapcsolatos nyomtatványok

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról


http://www.ktzve.hu/eszakalfoldi_tajegysegek.htm

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területén jelenleg négy kormányablak működik, ahol egyablakos rendszerben intézhetik hivatalos ügyeiket az állampolgárok:

Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 -17:00, Kedd 8:00 -16:30, Szerda 8:00 -16:30,
Csütörtök 8:00 -18:00, Péntek 8:00 -15:00

Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 -17:00, Kedd 8:00 -16:30, Szerda 8:00 -16:30,
Csütörtök 8:00 -18:00, Péntek 8:00 -15:00

Tiszafüred, Fő utca 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00-17:00, Kedd 8:00-16:30, Szerda 8:00-16:30,
Csütörtök 8:00-18:00, Péntek 8:00-15:00

Szolnok, Kossuth tér 5/A
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 - 17:00, Kedd 8:00 - 17:00, Szerda 8:00 - 17:00,
Csütörtök 8:00 - 18:00, Péntek 8:00 - 16:00

A kormányablakokkal kapcsolatos egyéb információkat (ügyfélfogadási rend, ügykörök) az alábbi linken közvetlenül is elérheti:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/jarasok/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakaiTúrkeve Város Önkormányzata, valamint a Túrkevei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/361-111, fax.: 56/361-030
E-mail címeink:
Polgármester: polgarmester @turkeve.hu
Jegyző: jegyzo @turkeve.hu
Központi címünk: pmhivatal @turkeve.hu